Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Demonstrum

demonstrumrealizacja: Jakub Majchrzak, Maciej Kaczmarek
produkcja: Akademicki Klub Realizatorów Filmowych FOSA

Demonstrum to zrealizowany w 2002 roku film dokumentalny traktujący o ideach i praktyce ówczesnego środowiska skłoterskiego we Wrocławiu. Impulsem do powstania tego filmu była pokojowa demonstracja w obronie post-skłotu Freedom (dziś przemianowanego i przeorganizowanego w znane nam wszystkim CRK) mająca miejsce 22 lutego 2002 roku. W akcji udział wzięło blisko 300 osób nie tylko spoza miasta ale i spoza kraju.

Jednak film nie koncentruje się na udokumentowaniu tegoż wydarzenia, nie bardziej niż na zaprezentowaniu wszystich faktów związanych z dotychczasową działanością skłotersów i powiązanych z nimi środowisk. Wydawało się to i tak niemożliwością przy jednoczesnym limicie czasowym do 15 minut, jaki służy produkcjom niezależnym.Spełnił zatem zgoła odmienną funcję – mianowicie dopuścił do głosu marzycieli i praktyków tego ruchu. Powstał zatem ideologiczny monolog, w którym słowa opowiadają o celach i dążeniach natomiast obraz o środkach przedwsięwziętych z myślą o nich.

W warstwie faktograficznej film uległ znacznej dezakutalizacji.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?