Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Regulamin

Serwis Internetowy – strona WWW umieszczona w sieci web pod adresem alterkino.net
Administracja – Usługodawca świadczący zarząd nad Serwisem Internetowym

1. Wstęp

1.1. Regulamin. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administracji – jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis (Usługodawcy hostingowego świadczącego usługi drogą elektroniczną).

1.2. Celem istnienia serwisu jest umożliwienie każdemu na swobodny dostęp do materiałów wspomagających budowę społeczeństwa obywatelskiego, w tym umożliwienie dostępu do materiałów trudno dostępnych z różnych powodów

2. Odpłatność oraz reklamy

2.1. Serwis jest całkowicie nieodpłatny. Administracja nie czerpie jakiejkolwiek korzyści finansowej z tytułu Serwisu Internetowego
2.2. Serwis nie wyświetla reklam, w związku z czym nie zarabia komercyjnie z odtwarzanych treści

3. Prawa autorskie

3.1. W przypadku, gdy Użytkownik, inna osoba, organ lub podmiot uzna, iż zamieszczony materiał w Serwisie Internetowym narusza prawo, w tym prawo autorskie, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, tajemnicę chronioną prawę lub na podstawie zobowiązania, powinien powiadomić Administrację o potencjalnym naruszeniu prawa.

3.2. Administracja serwisu powiadomiona o potencjalnym naruszeniu prawa, o ile pozyskała o tym fakcie wiarygodną wiadomość w porozumieniu art. 14 UŚUDE lub urzędowe zawiadomienie, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie z Serwisu internetowego treści, która jest przyczyną naruszenia poprzez zablokowanie lub usunięcie wybranego materiału naruszającego prawo w rozumieniu art. 14 UŚUDE

3.3. Przy każdym materiale w Serwisie Internetowym umieszczony jest link „Zgłoś naruszenie”, jego kliknięcie spowoduje możliwość zgłoszenia twierdzenia o bezprawności wybranej treści. Zgłoszenia takie są wysyłane do Administracji Serwisu Internetowego i rozpatrywane w pierwszej kolejności.