Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Scheda po Darwinie

Scheda po Darwiniekraj: Dania
rok produkcji: 2009
czas trwania: 53 minuty
język: polski lektor

Karol Darwin nie żyje od ponad 120 lat, ale dzieło jego życia – teoria ewolucji – bardziej niż kiedykolwiek rozpala dziś umysły. Na całym świecie nie brak ludzi, którzy widzą w niej herezję i zagrożenie dla religii, i zwierają szyki w walce z darwinizmem.

Publikując książkę „O pochodzeniu gatunków”, w której wyłożył swoje poglądy na ewolucję, Karol Darwin nie tylko stworzył fundamenty dla dalszego rozwoju biologii, ale i podważył religijne dogmaty. Jego publikacje, tak bardzo prominentne w świecie nauki, stoją w sprzeczności ze świętymi tekstami największych religii świata. Nie powinno dziwić więc, iż poglądy brytyjskiego badacza są po dziś dzień solą w oku radykalnych grup wyznaniowych. Z pewnością dziwi jednak to, iż grupy te właśnie w XXI wieku stawiają wściekły odpór darwinizmowi, dobrowolnie pogrążając się w intelektualnym obskurantyzmie.

W kilku protestanckich zborach w Szwecji spotykają się ludzie gotowi do obalenia teorii ewolucji. Ich ambicją jest wprowadzenie do szkół i uniwersytetów kreacjonizmu, poglądu karzącego w sposób dosłowny odczytywać biblijną antropogonię. Zacieklejszych wrogów ma jednak Darwin w USA. Tam działa m.in. pastor Michael Jackson, jedna z ważniejszych figur Kościoła Ewangelickiego, do którego należy trzydzieści milionów Amerykanów. Z inicjatywy Jacksona i jego zwolenników powstała m.in. wyznaniowa szkoła, w której uczniowie informowani są, iż świat powstał w ciągu sześciu dni, a współczesna nauka jest nie godnym zaufania bluźnierstwem. Nieoczekiwanych sojuszników w walce z darwinizmem protestanccy fundamentaliści znaleźć mogą w Turcji. Tam bowiem działa grupa bogatych muzułmanów, ze swych zasobnych kieszeni finansujących antydarwinistyczne publikacje. Ich przywódca Harun Yahay z pełnym przekonaniem twierdzi, że to właśnie na Darwinie spoczywa wina za powstanie faszyzmu i współczesny międzynarodowy terroryzm.

Zrealizowany w dwusetną rocznicę urodzin angielskiego naukowca, dokument „Scheda po Darwinie” ukazuje rozgorzałą na nowo rywalizację o rząd dusz pomiędzy nauką a religią, toczącą się wokół teorii ewolucji. Twórcy filmu pozwalają wypowiedzieć się zarówno zwolennikom, jak i krytykom darwinizmu, ukazując tym samym wpływ, jaki wywarł on nie tylko na stan wiedzy ludzkości, ale i jej kondycję mentalną oraz duchową.